Category: eerie magazine

Manuel Sanjulian’s cover art to Eerie #41, August 1972

Ken Kelly

Jim Steranko

gameraboy:

Buck Blaster, Eerie #76 (1976) cover art by Sanjulian (Manuel Perez Clemente)