gameraboy1:

gameraboy1:

Death Beast, illustration by Ray Feibush for Starlog #15 (1978)