Shigeru Komatsuzaki, “City of Tokyo,” 1980

Shigeru Komatsuzaki, “City of Tokyo,” 1980